PUNKER / VARJEND

€17,999

Üks post ≈ 130€

Info punkri kohta

Projekti võtmekohad

Turvalisusega on nagu lusikaga. Ta on kallis siis kui tuleb söögikord, mille eest on vaja hoolitseda ennetavalt. Meie pakume lahendust, mis tagaks Teie ja teie lähedaste turvalisuse praktiliselt igaleühele vastuvõetava hinnaga: Kui turvalisusele õigeaegselt mitte mõelda, võib vajamineval hetkel juba hilja olla.

 • 1. Vundamendi vajaduseta

  Vundament on ehitise maa-alune kandekonstruktsioon, mille ülesandeks onehitise omakaalust ning ehitisele mõjuvatest jõududest (kasuskoormus, tuulekoormus, lumekoormus jne) põhjustatud koormuse ülekandmine pinnasele. Vundament ning selle alus peavad tagama ehitise püsivuse ehituspaiga geoloogilistes, hüdrogeoloogilistes ning klimaatilistes tingimustes. Kuigi vundamenti pole maa pealt näha, on tegemist ehitise ühe olulisema osaga, mille kvaliteedist sõltub ülejäänud konstruktsioonide eluiga ja deformatsioonidele vastupidavus.

  1. Vundamendi vajaduseta

  1.1 Arvestades termini „vundament” tähendust, siis traditsioonilises mõistes vundamenti vaja ei ole.

  1.2 Ehitisel endal on siiski betoonist aluspind / kandepind olemas, mis realiseerib ja tagab konstruktsiooni pikaealisuse ning püsivuse. Aluspind vs vundament?

  1.3 Ehitise aluspind on betoonelementidest kokku pandav ja lahti võetav eritehnikat kasutamata.

  1.4 Aluspind ei ole maa külge kinnitatav, mille tõttu on võimalik kogu betoonelement ehitis transportida teise kohta.

  1.5 Vastupidavuskatsetused reaalsetes tingimustes on läbi viidud.

  1.6 Vundamendita lahenduse tagamisel arvestasime kõiki kaasnevaid tingimusi:

  • Maja sisustamisel erinevatesse asetuskohtadesse esemete paigaldamine ja pidev liikumine. Surve koondumine mingisse konkreetsesse nurka / punkti punkris
  • Maapinna kõikuvus, mis ei ole otseselt silmale näha aga võib toimuda.
  • Painduvustolerants
  • Punkri mõne nurga või külje alt pinnase kihi vastusurve kadumine.
  • Punkri alt ei kasva midagi sisse.
  • Punkrit peab saama paigaldada ka maa alla
  • Punkri taluvus pealt tulevale survele. Punkri paigaldamiste võimalused on ka maa alla, suutes taluda 1,5 m maapinna kihi koormust.

 • 2. Suurused ja konstruktsiooni erisused

  Monteeritav raudbetoonpunker on suurendatav piiritult igal ajal tunneli põhimõttel, samal ajal võimalusega teha pöördeid nii paremale kui ka vasakule. tähelepanu tuleks pöörata vaid järgmistele asjaoludele:

  2.1 Raudbetoonelementide tugevusaste

  Arvestades raudbetoonelementide ja metall kinnitusvahendite eripära, tuleb arvestada, et mõõtude piirangud (välja arvatud seadusest tulenevad nõuded) on ainult kõrgus. Lõputult kõrget maja kokku panna võimalik ei ole. Adekvaatselt on võimalik raudbetoonelementidest, arvestades elementide standartseid suurusi, on võimalik kõrgus 7,5 meetrit, ehk kolm korrust. Piirang on ainult laius.

  2.2 Seadusest tulenevad nõuded

  Meie kontseptsiooni eripära seisneb selles, et inimesel on võimalik Ehitusseadusest 3. peatükist tulenevalt, püstitada enesele hoone elamiseks ilma eriliste seaduse keerdkäikude järgimiseta. Tulevikus võib alati juurde ehitada, kui selleks on piisavad ettevalmistused tehtud. Kuna ehitisele ei ole vajadust vundamendi järele, saab seda paigaldada kui ajutist ehitist ja siis pikendada omavalitsuselt saadavat luba, kui vahepeal ei ole arenguid toimunud. Kuni 20 m2 ehitise püstitamiseks ei pea omavalitsuselt isegi seda kergluba taotlema.

  2.3 Rahalised võimalused

  Kontseptsiooni väga eriline omapära seisneb selles, et punkriks mõeldud hoone saab püstitada ka elamisasemeks, kohe mitte suuri kulutusi tehes. Alati saab hoone püstitada selliselt, et tulevikus, kui inimese elu on jõudnud järgmisele arengu tasemele, saab klient nt 5 aasta pärast teha uue kalkulatsiooni, meilt elemente lihtsalt juurde tellides paigaldada elemente, elamiseks kasutuspinda kasvatades.

  2.4 Maatüki suurus

  Eriti oluline ja positiivne asjaolu meie kontseptsiooni puhul on, et klient saab soetada endale maatüki, mille sihtotstarve ei pea olema elamumaa. Kes vaatab oma tulevikku pikas perspektiivis, paigaldades elamiseks kauakestva betoonelement punkri, siis maatüki suurus saab olla mõistlikult minimaalne. Saab soetada endale maatüki esialgu nt sõbraga, kolleegiga, partneriga, või muu inimesega kahe peale, tehes omavahelise maakasutuse jaotuslepingu.

  2.5 Isiklike soovide eripära

  Kui isiklike soovide eripära on väga eriline, siis tasub vaadata kodulehe menüüs olevas moodulis “ülesseadmise paigad”. Kui inimesel tekib soov seda ehitist üles seada kas või raskesti ligipääsetavasse paika metsas, siis ka sellistele kapriisidele on võimalik vastata. Kuna maja ülesseadmine on kiire kuid samas ka võimalik raskesti ligipääsetavas kohas on meie betooni elementmaja turvaline kasutamiseks ka sellises kohal.

 • 3. Ülesseadmise paigad

  Arvestades, et raudbetoonelement punkrile ei ole vaja vundamenti kui sellist, toote eluiga on väga pikk, siis ülesseadmise paigaks sobib mis tahes tahkem pinnas metsas, ka mererannal liivasel pinnal. Piisab kui aluseks panna kas või palgid. Arvestades seadusest tulenevaid nõudeid maa sihtotstarbelisuse osas, piiranguid väikeehitisele või ajutisele ehitisele ei ole. Samuti tuleb meeles pidada, et minimaja kokkupanemiseks ei ole vaja ehitusspetsialiste. Samuti on oluline vaaata punkti 4. Ülesseadmise aeg

  3.1 Võtme-eeliseks on võimalus raudbetoon punkrit tungraudadega tõsta igal ajal

  3.2 Olenevalt paigaldamise kohast, saab seda punkrit vajadusel paigaldatud kohast transportida teise kohta kas lahti võetuna või kokku panduna.

  3.3 Paigaldada saab igasse tahke pinnasega kohta, kuhu on võimalik transportida betoonelemendid. Betoonelementide transportimine võib olla vähemal või rohkemal määral keerukas aga faktiliselt on võimalik.

  • Metsa sisse, kuhu ei ole võimalik siseneda veokiga. Elemendid saab transportida kas ATV ga või spetsiaalselt selleks otstarbeks kujundatud kahe mehe ratastel kanduriga.
  • Mägedesse. Paika, mille juurde on maastiku eripära tõttu keeruline ligi pääseda.
  • auskmaale, kuhu ei ole võimalik veokiga ligi pääseda maapinna pehmuse tõttu.
  • Veekogu juurde, kuhu ei ole seadusega lubatud püsiva vundamendiga maja püstitada.

 • 4. Üles seadmise (püstitamise) aeg

  Olenevalt ülesseadmise paigast (vt punkt 3 ), peab eristama elementide tarneaega sihtpaika ja sihtpaigas olemasolevate elementide kokkupanemise ajast. Käesolevas peatükis selgitame viimast. Samuti tuleb arvestada püstitamise aja kalkulatsiooni esitamisel, et kujutatud on 20 m 2 suuruse punkri puhul kahe inimesega jooniste järgi, kasutatakse meie poolt loodud käsikraanat ja spetsiaalseid tellinguid. Järgnevalt on toodud põhilised ajakulu allikad. Lisanduda võivad veel tööpäeva jagu ajakulu kahele inimesele.

  4.1 Tingimuseks on elementide laiali laotatus juhiste järgi, millise saab kaasa minimaja ostul.

  4.2 Ülesseadmine koosneb mitmest etapist:

  • 4.2.1 Transporditavate raudbetoonelementide asetamise pinna ettevalmistus (üks element 160 kg) = 3 tundi
  • 4.2.2 Aluspinna (vundamendi) elementide monteerimine = 2 tundi
  • 4.2.3 Raudbetoon elementide laotus Ei saa aru
  • 4.2.4 Nurga elementide paigaldus = 2 tundi
  • 4.2.5 Seinaelementide paigaldus = 4 tundi
  • 4.2.6 katuseelementide paigaldus = 4 tundi
  • 4.2.7 Ukse paigaldus = 1 tund

 • 5. Konstruktsiooni võimalused

  Arvestades, et inimeste soovid võivad olla väga erinevad, ka sellised mida ei ole võimalik kohe tähelegi panna, tuli meie raudbetoonelement punkri kontseptsiooni välja töötamisel arvestata maksimaalse võimaliku paindlikkusega. Alljärgnevalt on toodud peamised rõhuasetused:

  • 5.1 5.1 Klient soovib minimaja üles seadmisel alustada 20 m 2 suurusest punkrist
  • 5.2 Klient soovib tulevikus suurendada kvadratuuri teades seda ette või mitte
  • 5.3 Klient soovib muuta punkri suurendamisel kuju
  • 5.4 Klient ei soovi piirduda kõrgusega 2,4 meetrit
 • 6. Sissetulek – aktiivne / passiivne

  Meie eesmärk ei ole kliendile toodet mitte lihtsalt müüa, vaid meie, saades ise kasu, mõtlesime ka sellele, kuidas meie kontseptsioon saaks olla majanduslikult kasulik ka meie kliendile. Järgnevalt toome välja põhilised kasuargumendid:

  • 6.1 Kliendil peab olema võimalik muuta raudbetoon punker eluasemeks
  • 6.2 Klient saab kasutada kas Air B&B või Booking.com või lähitulevikus meie enda poolt loodud analoogilise veebikeskkonna, mille tasuta kasutusõigus tekib ostjal automaatselt
  • 6.3 Punkrit saab soetada ka liisingulepingu alusel, siis kliendil on võimalik teha oma kalkulatsioonid, soetada maatükk kas rendilepingu alusel või muudel tingimustel ning alustada oma äri
  • 6.4 Punkrit on kiiresti ja lihtsasti transformeeritav teisteks kasutuse eesmärkideks
  • 6.5 Arvestades, et raudbetoonelement punkrit on üle keskmise turvaline sissemurdmiste ja varguste vastu, on sellesse võimalik jätta ka väärtesemeid.
  • 6.6.1 Betoonelement punkri kasutusiga, isegi suhteliselt robustsel kasutamisel on arvestatud 50 aastat.
 • 7. Detailide lisakasutuse võimalused

  Detailid on loodud sellise tegumoega, et nende kasutamisel ei pea piiduma ainult betoonelement minimaja loomise kasutamisel. Võimalik soodsalt ka kasutada meie lahendust järgmistel suundadel:

  • Ülikiiresti ülesseatavad müürid, tarad, aiad, takistused jne
  • Treeningplatsid, laburündid, jne
  • Olemasolevatele majadele juurdeehitused
  • Garaažid
  • Laoruumid
 • 8. Seaduslikkus

  Ehitusseadus § 15₁ . Ajutine ehitis

  Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis. Ajutise ehitise ehitamise korral määrab kohalik omavalitsus ehitise kasutamise aja kirjalikus nõusolekus, ehitusloas või kasutusloas.

  Ehitusseadus § 16. Kirjalik nõusolek

  (1) Kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui: 1) ehitatakse väikeehitist, mille ehitisealune pind on 20–60 m2

  Ehitusseadus § 12. Ehitamisele esitatavad nõuded

  (1) Ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud käesolevas seaduses ettenähtud juhtudel väikeehitise ehitamise korral. Ehitamisel tuleb vältida ehitamise kahjulikke mõjusid naaberehitisele, ümbrusele ja teistele isikutele.

  Ehitusseadus § 15. Väikeehitis

  (1) Väikeehitis käesoleva seaduse tähenduses on: 1) kuni 60 m ehitisealuse pinnaga ühel kinnistul asuv ehitis, mille projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone;

3D mudelid

 • Varjend / maakelder / eluhoone 15 m2 katuseta
 • Varjend / maakelder / eluhoone laiendatud
 • Varjend / maakelder / eluhoone laiendatud, katusega
 • Varjend vs Eluhoone kompleks

Kirjeldus

Peamine eesmärk on luua inimestele võimalus tagada endale turvalisus, kuid igal asjal on paraku hind. Jõukad inimesed suudavad kergusega turvalisuse nimel kulutada summasid mis tavainimesele on kosmilised. Töötasime välja lahenduse, mis on talutava hinnaga peaaegu igale ühele.

Tehingu kirjeldus

1. Kuidas omandada punkrit/varjendit?

 • Kontakteerudes meiega mis tahes kodulehel toodud kontaktandmete kaudu
 • Läbi arutada, mis eesmärgil ehitist vaja on ning selle kaudu valida komplekt
 • Punkri / varjendi raudbetoonelementide valmimise aeg on standartselt 6 nädalat ja kokkupanemise aeg kuni nädal
 • Paigaldamiseks aastaaeg eriti mõju ei avalda
 • Ostu võimalused: liising, krediit (50 % sissemaksega), väljaost
 • Lisateenused (vt lõiku '4. Kuidas kujuneb hind')

Punkri / varjendi tehnilised andmed

 • NB! Pikkus piiramatu
 • Väline pikkus: 6240 mm
 • Sisemine laius: 2360 mm
 • Sisemine kõrgus: 2284 mm
 • Väline laius: 2640 mm
 • Väline kõrgus: 2568 mm
 • Sisemine pikkus:6000 mm

Punkri / varjendi standartne komplektatsioon

 • Betoonelemendid
 • Uks ja uksepiit
 • Kinnitusvahendite pesad
 • Instruktsioon
 • Mutrivõti
 • Jätkumutrid
 • Keermelatid
 • Eritellingute rent
 • Vajadusel spetsiaalne kandekäru

Punkri / varjendi elementide kirjeldus

 • Sein

  Visualiseering:

  Pikiseina raudbetoon elemendid

  • Laius: 195 mm
  • PIkkus: 2348 mm
  • Paksus: 120 mm
  • Kaal 150 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Seinte nurgaelemendid

  Visualiseering:

  Rudbetoon nurgaelement

  • Paksus: 120 mm
  • Laius: 218 mm
  • Pikkus: 2358 mm
  • Kaal 160 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Põrand

  Visualiseering:

  Põranda raudbetoonelement

  • Paksus: 120 mm
  • Laius: 195 mm
  • Pikkus: 2600 mm
  • Kaal 155 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Põranda otsaelement

  Visualiseering:

  Põranda raudbetoonelement

  • Paksus: 120 mm
  • Laius: 285 mm
  • Pikkus: 2600 mm
  • Kaal 160 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Katus

  Visualiseering:

  raudbetoonelement

  • Pikkus: 2640 mm
  • Laius: 200 mm
  • Paksus nr 1: 70 mm
  • Paksus nr 2: 156 mm
  • Paksus: 176 mm
  • Kaal 150 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Lae otsaelement

  Visualiseering:

  raudbetoonelement

  • Laius: 236 mm
  • Paksus nr 1: 70 mm
  • Paksus nr 2: 116 mm
  • Paksus nr 3: 182 mm
  • Kaal 155 kg
  • Sarrus 12 mm x 4 tk, 36 rangi
 • Kinnitusvahendid

  Visualiseering:

  Postiking

  • Pesa kõrgus: 109 mm
  • Pesa laius: 80 mm
  • Pesa sügavus: 65 mm

  Jätkumutter

  • Kõrgus: 48 mm
  • M16

  Keetmelatt

  • M16

  Seib

  • M16

  Tõmbipesa

  • Kõrgus: 100 mm
  • Laius: 80 mm
  • Sügavus: 88 mm

Kuhu on võimalik punkrit / varjendit paigaldada?

1 täht - paigaldamiseks väga kerge, 5 tähte - paigaldamiseks väga keeruline

Mägedes
Metsas
Veekogude juures
Maa alla
Lauskmaal